Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. Tyto následky mají svůj základ v poškození životně důležitých orgánů, jakými jsou trávicí trakt nebo kostní dřeň. Léčba vzniklé akutní nemoci z ozáření je zatím nedostatečná a je předmětem zájmu preklinického výzkumu. Pracovní skupina experimentální hematologie, vedená doc. MUDr. Michalem Hoferem, CSc., se touto problematikou dlouhodobě zabývá. V poslední době jsou v popředí zájmu substance aktivující adenosinové receptory a inhibitory syntézy prostaglandinů. Výsledky své práce skupina publikuje ve kvalitních radiobiologických a farmakologických časopisech, např. Radiation Research a European Journal of Pharmacology. Získané nálezy svědčí o výhodnosti podávání látek obou zmíněných typů v kombinaci s granulocytárním kolonie stimulujícím faktorem (G-CSF), který je v současnosti klinicky využíván pro léčbu útlumu kostní dřeně různé etiologie. Kombinovanou aplikací lze dosáhnout významnějších léčebných efektů. Tento terapeutický přístup rovněž umožňuje podávat nižší dávky obou složek kombinace, čímž se snižuje intenzita a incidence nežádoucích vedlejších účinků léčby. V neposlední řadě pak snížení spotřeby velmi drahého rekombinantní technikou připraveného G-CSF může vést k finančním úsporám, které by byly zvlášť významné v případě hromadného ozáření velkého počtu osob.